Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Elektrohelp s.r.o. so sídlom Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 50426737, DIC DPH:2120323579 , (ďalej len ako „predávajúci“). Predajňa na ulici Stavbárska 38, Bratislava – Vrakuňa.

1.1 Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č . 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj ,,zákazník“ alebo ,,kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ,,reklamácia“) vrátane údajov o to , kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3 Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkových priestoroch predajcu.

2. Poučenie o zodpovednosti za vady predaného tovaru

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim ( § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka ). Záručná doba je 24 mesiacov ( § 620 Občianskeho zákonníka ). Pri náhradných dieloch je záručná doba pre podnikateľov podľa obchodného zákonníka.
2.2 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predajca však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( § 619 ods. Občianskeho zákonníka ).
2.3 Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predajca poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky sa vždy určí v záručnom liste ( § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka ) .
2.4 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ). Pri predaji spotrebičov iným spoločnostiam, sa záruka skracuje na polovicu, t.j. 1 rok.
2.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
2.6 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka ).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1 Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ( § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len ,,záručný servis,,),Ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise ( § 625 Občianskeho zákonníka).
3.2 Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t. j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátane peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje výlučne v prevádzke spoločnosti predávajúceho.
3.3 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.4 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ( § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu ( resp. Zákazkového či montážneho listu).
3.5 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, uzatvoreným zákazkový list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) Je potrebné predložiť doklad o kúpe, čím preukáže, že tovar bol kúpený u predávajúceho.
b) Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
c) V prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúce rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

Základná záruka sa nevzťahuje:
– na závady, ktoré súvisia so skutočnosťou, že spotrebič bol opravený alebo prevádzkovo udržiavaný iným, ako autorizovaným servisom.
– na poškodenia vzniknuté vonkajšími mechanickými alebo chemickými vplyvmi a poškodením a ďalej nedbalosťou užívateľa.
– na poškodenie a závady spôsobené násilným a neodborným zaobchádzaním, neodbornou opravou, neodbornou montážou dielu a jeho následným poškodením , použitím nevhodných náhradných dielov a závady vzniknuté v súvislosti s tým.
– na poškodenie spôsobené haváriou, nárazom, živelnou pohromou ( zaplavenie a pod.)
– na prirodzené prevádzkové opotrebenie, na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami ( napríklad dodatočná montáž alebo zástavba výrobcom neschválených dielcov, zariadení resp. príslušenstva a pod.)
– na vady spôsobené používaním spotrebiča v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným výrobcom automobilu (napríklad preťaženie spotrebiča – aj krátkodobé, použitie na iné účely ako domáce a pod.)
– na vady tovaru vzniknuté nerešpektovaním pokynov v Návode na obsluhu a Servisnom manuáli, prípadne montáži s nedodržaním noriem a servisného postupu
– na poškodenie vonkajšej povrchovej úpravy spôsobené vonkajším mechanickým vplyvom (poškriabanie, vrypy a pod.)
– na poškodenie laku spôsobené chemickým vplyvom (priemyselné spady, vtáčí trus, hlodavce, iné chemické látky – žieraviny a pod.)
– na poškodenia spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním (použitie agresívnej kozmetiky, nevhodných čističov, leštičiek a pod.)
– na vady prehrdzavenia, ktoré neboli bezprostredne po ich zistení uplatnené u autorizovaných servisov, čo malo za následok vznik korózie a prehrdzavenia materiálu.

5. OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE PRÁC (opráv)

Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci , následky jej pôsobenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci , ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ako ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
5.3 Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.
5.4 Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.
5.5 Vyhlásením v záručnom liste vydanom objednávateľovi môže zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí zhotoviteľ podmienky a rozsah tejto záruky.
5.6 Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo výlučne na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
5.7 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

6. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť ( § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady považovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady ( §622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
6.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti ( § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
6.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.5 Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Nákupný košík